ДОГОВIР ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ З ПРОДАЖУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ З КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою (офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Беспалько Олександра Сергійовича (надалі — Виконавець)) будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю чи фізичній особі резиденту або нерезиденту України (надалі — Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання послуг з комп'ютерного програмування та/або програмного забезпечення (надалі — Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.
1.2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, повне і беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.
Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт відправлення листа з форми зворотного зв’язку Замовника на веб-сайті Виконавця та оформлення Замовленя Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://asbiznes.com
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим договором
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти, телеграм та ін. месенджерів) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу, зазначену на сайті https://asbiznes.com

1.3. Умови договору публічної оферти діють з моменту його розміщення в мережі Інтернет за посиланням https://asbiznes.com/Public-Offer.

1.4. Здійснюючи акцепт Договору Замовник дає повну згоду на обробку своїх персональних даних Виконавцем.

– Виконавець вправі періодично оновлювати умови договору публічної оферти на власний розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту за посиланням https://asbiznes.com/Public-Offer. У разі незгоди з такими змінами Замовник має право припинити замовлення послуг та дію договору-оферти з ним, попередивши Виконавця і надіславши повідомлення на месенджери, зазначені на сайті https://asbiznes.com та оплативши повну вартість наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів.

1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати обране програмне забезпечення замовнику та/або надати послуги комп'ютерного програмування (далі по тексту «Послуги», «Роботи») відповідно до вимог та в обсязі, описаних в Технічному завданні (далі по тексту «ТЗ»), що є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Замовник зобов'язується забезпечити умови та надати інформацію, необхідну для виконання Виконавцем його зобов'язань, прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги (виконані роботи).

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ (РОБІТ) ТА ОПЛАТА

3.1. Вартість послуг (робіт) визначається на підставі складеного та узгодженого Сторонами ТЗ.

3.2. Послуги (Роботи) з комп'ютерного програмування надаються на підставі 50% передоплати вартості, програмне забезпечення надається на підставі 100% передоплати вартості, яка вноситься Замовником на розрахунковий рахунок виконавця. Виконавець має право не надавати програмне забезпечення та/або не приступати до надання послуг (виконання робіт) до отримання передоплати, якщо інше не зазначено в ТЗ. Всі терміни надання послуг (виконання робіт), зазначені в ТЗ, визначаються з моменту отримання передоплати. Моментом оплати Послуг (Робіт) та/або програмного забезпечення вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.3. Замовник здійснює оплату решти вартості послуг (робіт) протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту повідомлення Виконавцем Замовника про остаточне завершення робіт.

3.4. Виконавець має право припинити надання послуг (виконання робіт) або притримати надання результату робіт Замовнику у випадку порушення Замовником порядку розрахунків, визначених цим Договором та ТЗ.

3.5. У разі неможливості надання послуг (виконання робіт), що виникла з вини Замовника, послуги (роботи) підлягають оплаті в розмірі фактично понесених Виконавцем витрат.

3.6. У випадку, коли неможливість надання послуг (виконання робіт) виникла за обставин, за які жодна із сторін не відповідає (форс-мажор), Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати.

3.7. При замовленні додаткових послуг (робіт), збільшенні об’єму послуг (робіт) або їх параметрів, які не входили у погоджене ТЗ або потребі внесення змін (переробці) у вже готові (завершені) етапи Сторони погоджують вартість додаткових послуг (робіт)/переробок. Виконавець приступає до надання додаткових послуг (робіт)/переробок після отримання передоплати у розмірі 50% їх вартості.

3.8. З погодженого переліку послуг (робіт) не можуть бути вилучені послуги (роботи), які роблять неможливим завершення проекту в цілому.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА (АБО) ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Після отримання попередньої оплати згідно з п.3.2. Сторони приступають до підготовки та опрацювання інформаційних матеріалів.
4.2. Якщо в процесі підготовки уточненого технічного завдання та/або надання послуг Сторони прийдуть до згоди, щодо зміни об’єму робіт (послуг) або їх параметрів, реалізації іншої, ніж передбачалося функціональності, у порівнянні з початковим технічним завданням то сторони погоджують змінену вартість робіт (послуг) та уточнюють терміни надання послуг в додатках до даного Договору. Якщо в процесі виконання робіт (надання послуг) Сторони працюють згідно з початковим технічним завданням то вартість робіт (послуг) не переглядається.
4.3. Процес отримання послуг з комп'ютерного програмування:

4.3.1. Процес отримання послуг з комп'ютерного програмування поділяється на етапи згідно з ТЗ.
4.3.2. Виконавець інформує Замовника, про хід виконання робіт (надання послуг) та завершення етапів. Виконавець повідомляє Замовника про завершення етапу електроннм повідомленням.
4.3.3. Замовник має право висловити свої зауваження щодо завершення етапів робіт, якщо вони не відповідають погодженому основному або уточненому технічному завданні з посиланням на відповідний пункт технічного завдання. Якщо Замовник немає заперечень по завершенню етапів робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після повідомлення про завершення етапів робіт, то Сторони вважають, що етап прийнято і Виконавець переходить на наступного етапу робіт.
4.3.4. Сторони підписують Акти про надання послуг по завершених виконаних роботах.
4.3.5. При наявності додаткових робіт Сторони підписують Акти про надання послуг по додаткових роботах.

4.4. Замовник має право у будь-який момент запропонувати внесення змін у вже завершені етапи робіт та уточнити параметри робіт описані у технічному завдані. Таку ситуацію Сторони розглядають як замовлення додаткових робіт та погоджують їх об’єм, додаткову вартість та терміни виконання в додатках до даного Договору.
4.5. Вартісна та кількісна в годинах оцінка додаткових робіт погоджується Сторонами і залежить від об'єму та особливостей робіт.
4.6. Загальний термін надання послуг (виконання робіт), зазначений в ТЗ.


4.7. Виконавець зобов'язується дотримуватися термінів, обумовлених даним Договором. Замовник зобов’язується вирішувати робочі питання та надавати необхідну інформацію по ходу виконання проекту. Виконавець не несе відповідальність за затримку робіт пов’язану з тим, що замовник тривалий час приймає рішення щодо погодження окремих етапів.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 5.1.Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Виконати роботи або надати послуги передбачені в Додатку №1 (Технічному завдані) даного Договору в терміни передбачені Договором.
5.1.2. Інформувати Замовника в будь-який час на його запит про хід роботи на будь-якому проєкту.
5.1.3. Безоплатно виправити недоліки у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому ТЗ, і які були виявлені до затвердження Замовником етапів робіт.
5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Не приступати до роботи, а почату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даним Договором перешкоджає виконанню даного Договору Виконавцем.
5.2.3 Не виправляти виявлені недоліки, якщо вони не виявлені у терміни та на умовах передбачених п. 5.1.3.
5.2.4. У разі потреби залучати для виконання своїх обов'язків третіх осіб.

5.2.5. Не повертати отримані платежі Замовнику, у разі відмови Замовника від продовження виконання робіт за цим Договором Виконавцем.
5.2.6. Вимагати додаткового строку та додаткової оплати для виконання робіт які не були передбачені Договором або Технічним завданням, але виникли з ініціативи Замовника в процесі роботи.
5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Оплатити роботу Виконавця в розмірі і строки, зазначені в даному Договорі.

5.3.2. Замовник зобов'язується надати компетентного співробітника для консультацій та роботи над проектом спільно з Виконавцем.
5.3.3. У випадку відмови Замовником від виконання робіт за цим Договором на будь-якій стадії, Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця письмово.
5.4. Замовник має право:

5.4.1. У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, виконуваних Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

5.4.2. Вимагати безоплатного усунення виявлених недоліків у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому ТЗ, і які були виявлені до затвердження Замовником етапів робіт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність яка передбачена чинним законодавством та цим Договором.
Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. Сторони домовилися, що усі спори, пов’язані із виконанням цього Договору, будуть розглядатися за законодавством України.
6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
7. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

7.1. Сторони, що уклали цей Договір, звільняються від зобов’язань за цим Договором у випадку настання обставин непереборної сили (стихійне лихо, війни, пожежі, повені, блокади, ембарго на експорт і імпорт, зміни чинного законодавства, дії урядових та законодавчих органів), які перешкоджають виконанню цього Договору. Настання обставин непереборної сили повинно бути підтверджено компетентними державними органами.
7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вступає в силу з дня отримання Виконавцем Акцепту від Замовника.

8.2. Договір діє з дня укладення (Акцепту) і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі .
8.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань, які виникли під час дії Договору.
8.4. Сторони свідчать, що повідомили одна одній всі відомі на день укладення Договору обставини, що в тій чи іншій мірі можуть впливати на договірні відносини Сторін.
8.5. Виконавець має право змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку. Зміни до оферти набирають чинності в день їх публікації на веб-сайті Виконавця.

8.6. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін. У випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт передбачених ТЗ, взаєморозрахунки між сторонами визначаються додатковою угодою.

8.7. Якщо інше не передбачено Додатком до Договору, після того, як Замовником була внесена передоплата та Виконавець приступив до виконання Договору, але до моменту здачі робіт за відсутності будь-яких винних дій Виконавця, Замовник має право розірвати Договір письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім календарних днів до дати розірвання Договору. Внесена передоплата в даному випадку не повертається.

8.8. Якщо інше не обумовлено Додатком до Договору, у випадку, якщо Договір розривається за ініціативою Замовника, а обсяг робіт виконаних Виконавцем до цього моменту перевищує суму внесеної Замовником передоплати, то на підставі діючих цін Виконавця та акту про роботи, виконані до моменту розірвання Договору, робиться розрахунок заборгованості Замовника перед Виконавцем, яка погашається протягом 3-х робочих днів.


9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не зазначені вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від прийому наданих послуг (виконаних робіт).

9.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, яка виходить за межі цього Договору, повинна бути підтверджена Сторонами у формі доповнення до цього Договору.

9.3. Сторони мають право вести листування і пересилати документацію через Інтернет. Підтвердженням отримання інформації є зворотна відповідь другої сторони. Всі документи, листи, заявки і т.д., отримані по телеграму мають силу оригіналу. Листування по телеграму між Замовником та Виконавцем в рамках даного Договору є офіційним листуванням, що підтверджує процес робіт які виконувались (послуг які надавались) за даним Договором. У разі виникнення суперечки за цим Договором і неможливості його врегулювання мирним шляхом листування може бути використане в якості офіційного підтвердження виконуваних робіт (наданих послуг).

9.4. Виконавець не виконує робіт (не надає послуг) відповідно до ідей Замовника, в реалізації яких не бачить гідного втілення.

9.5. Процес створення послуг проводиться згідно з технічним завданням і на професійний розсуд Виконавця.

9.6. Зауваження та побажання щодо наданих послуг повинні бути конкретними і аргументованими. Загальні фрази не є аргументами.

9.7. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом недійсним або таким, що втратило силу, то недійсність цього положення не тягне визнання недійсними інших положень цього Договору і всі інші положення залишаються в силі.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Додаток №1 до Договору: Технічне Завдання.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Беcпалько Олександр Сергійович
Реєстрацiя № 2004800000000246856
вiд 10.09.2020 року,
Адреса: 61093,м. Харків, вул. Семiнарська,
б.40 кв. 3
Тел.: +380675725025
IBAN: UA 793220010000026000300067685
ЕГРПОУ 2906510136
МФО 322001
Банк отримувача: АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»

______________________О.С.Беcпалько

Illustration